Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. Real Fresh Coffee: Real Fresh Coffee, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Proostwetering 20B, 3543 AE te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 52410811.

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Real Fresh Coffee een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Partijen: Real Fresh Coffee en de Wederpartij gezamenlijk. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Real Fresh Coffee zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van Producten. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Real Fresh Coffee en een Consument wordt

gesloten in het kader van een door Real Fresh Coffee georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Real Fresh Coffee en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die rechtstreeks middels de website www.realfreshcoffee.nl dan wel www.koffiebisogno.com wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Real Fresh Coffee geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Overeenkomst middels een eenvoudig emailbericht wordt gesloten of in het geval de Consument de contactgegevens van Real Fresh Coffee op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een Overeenkomst sluit. Producten: alle in het kader van een Overeenkomst door Real Fresh Coffee aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, Koffieapparaten, reinigingsmiddelen, koffie(bonen), koffiemelk, suiker, koekjes en andere topics. Koffieapparaat: een Product betreffende een koffiemachine die op basis van koop, lease dan wel verhuur aan de Wederpartij wordt geleverd. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Real Fresh Coffee en iedere Overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Real Fresh Coffee worden betrokken. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen

uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de

Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend

geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te

treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de

strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Elk aanbod van Real Fresh Coffee is geheel vrijblijvend. Een aanbod van Real Fresh Coffee kan tot

onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door

Real Fresh Coffee worden herroepen.

De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Real Fresh Coffee dat een kennelijke

fout of vergissing bevat.

De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Real Fresh Coffee dat is

gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en

aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Real Fresh Coffee,

komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Real Fresh Coffee

anders aangeeft.

Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit,

verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is

naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die

Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in lid 2, kan de

Consument de Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in

ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. Het recht

van ontbinding kan niet worden ingeroepen ten aanzien van individuele Producten die tezamen

tegen een bepaalde prijs zijn aangeboden, zoals een Overeenkomst betreffende de levering van

zowel een Koffieapparaat als koffiebonen, tezamen aangeboden tegen een bepaalde prijs. Indien

de Overeenkomst op Afstand betrekking heeft op de regelmatige levering van Producten, komt het

recht van ontbinding uitsluitend tot 14 dagen na ontvangst van de eerste leverantie aan de

Consument toe.

De Consument heeft, onverminderd de overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk

Wetboek uitgesloten gronden, geen recht van ontbinding bij de levering van:

– Producten die zodanig snel bederven of die een zodanige beperkte houdbaarheid hebben dat

doorverkoop na teruglevering onredelijk bezwarend voor Real Fresh Coffee zou zijn;

– Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van

gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken,

waaronder in elk geval begrepen koffie en andere consumptiemiddelen.

De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst op Afstand

ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Real Fresh Coffee aangeboden

modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Real Fresh Coffee. Zo spoedig mogelijk

nadat Real Fresh Coffee in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de

Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal

Real Fresh Coffee de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.

Gedurende de bedenktijd van 14 dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te

retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag die Producten slechts in

die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten

te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en

geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.

Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten

onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Koffie

Bisogno retourneren.

De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van

een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Koffie

Bisogno is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan

niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen

betaling.

Tenzij Real Fresh Coffee de Consument heeft aangeboden de Producten zelf af te halen na ontbinding

van de Overeenkomst op Afstand, zal de Consument de betreffende Producten retourzenden

binnen 14 dagen nadat de Consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen. In

geval van retourzenden door de Consument, komen de kosten van retourzenden voorzijn rekening.

Real Fresh Coffee zal de van de Consument ontvangen betaling, minus eventuele waardevermindering,

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Consument

terugbetalen, mits de Producten door Real Fresh Coffee zijn terugontvangen, dan wel door de

Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten

aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen

de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie

in aanmerking. Voorts is Real Fresh Coffee niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien

de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Real Fresh Coffee

aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | VERHUUR EN LEASE VAN KOFFIEAPPARATEN

Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten betreffende lease of verhuur van

Koffieapparaten, al dan niet inclusief de regelmatige levering van andere Producten, zoals

koffiebonen.

De Wederpartij is verplicht, op verzoek van Real Fresh Coffee, zich te legitimeren door middel van een

geldig legitimatiebewijs.

De Overeenkomst wordt, afhankelijk van hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen,

aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is

aangegaan, is deze maandelijks opzegbaar. In geval van een maandelijks opzegbare Overeenkomst,

behoudt Real Fresh Coffee zich het recht voor de Klant te voorzien van een gebruikt Koffieapparaat die

evenwel zo goed als nieuw is.

De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt, onverminderd het bepaalde in lid 5,

door opzegging, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. In

geval van een Overeenkomst die voorziet in de verhuur van een Koffieapparaat, aangegaan tussen

Real Fresh Coffee en een niet-consument, wordt de Overeenkomst na verstrijken van de bepaalde

looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor een bepaalde tijd van 12 maanden, tenzij de

Overeenkomst conform het bepaalde in lid 6 tijdig is opgezegd. In afwijking van het bepaalde in de

eerste zin van dit lid geldt dat indien de Overeenkomst is aangegaan met een Consument voor een

bepaalde looptijd van 36 maanden, de Overeenkomst van rechtswege eindigt door verstrijken van

deze looptijd, op welk moment de Consument, mits hij aan al zijn verplichtingen uit de

Overeenkomst heeft voldaan, het eigendom van het Koffieapparaat verkrijgt.

Indien de Overeenkomst, aangegaan tussen Real Fresh Coffee en een niet-consument, voorziet in

financial lease van een of meerdere Koffieapparaten, is de Overeenkomst voor bepaalde tijd

aangegaan en eindigt de Overeenkomst door verstrijken van deze looptijd van rechtswege, op welk

moment de Wederpartij, mits zij aan al haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, het

eigendom van het Koffieapparaat verkrijgt.

Indien de Overeenkomst eindigt door opzegging, nemen Partijen een opzegtermijn in acht van drie

maanden, met dien verstande dat als de Wederpartij een Consument is, een opzegtermijn van een

maand van toepassing is. Opzegging dient per e-mail te geschieden.

De Wederpartij is in het kader van de Overeenkomst, naast de eventuele andere kosten, een

maandelijkse betaling aan Real Fresh Coffee verschuldigd. In dit maandbedrag zijn begrepen de kosten

van aflevering en installatie van het Koffieapparaat door of namens Real Fresh Coffee bij aanvang van

de Overeenkomst alsook, indien het Koffieapparaat niet in eigendom op de Wederpartij overgaat,

de kosten van afhalen daarvan door of namens Real Fresh Coffee na het eindigen van de

Overeenkomst. Indien het Koffieapparaat niet binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek aan

de Wederpartij kan worden afgeleverd of niet binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek

weer door of namens Real Fresh Coffee kan worden afgehaald, komen de daaruit voortvloeiende

kosten en schade aanvullend voor rekening van de Wederpartij.

Indien het Koffieapparaat niet binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek aan de Wederpartij

kan worden afgeleverd, is de Wederpartij niettemin de prijs over de gehele looptijd van de

Overeenkomst verschuldigd, terwijl het Koffieapparaat voor rekening en risico van de Wederpartij

ter beschikking van Real Fresh Coffee wordt gehouden. Indien de Wederpartij niet onverwijld na

sommatie daartoe het Koffieapparaat in ontvangst neemt, is Real Fresh Coffee gerechtigd daarover

vrijelijk te beschikken, terwijl de prijs over de gehele looptijd van de Overeenkomst onverkort

verschuldigd blijft.

De Wederpartij verklaart het Koffieapparaat in de staat te hebben ontvangen als waarin het

Koffieapparaat aan haar is geleverd.

Behoudens normale slijtage en onverminderd het bepaalde in lid 18, dient de Wederpartij het

Koffieapparaat gedurende de periode dat het Koffieapparaat haar ter beschikking staat, in dezelfde

staat te houden als waarin het Koffieapparaat aan haar is geleverd en dient het Koffieapparaat te

worden ontkalkt overeenkomstig de met het Koffieapparaat meegeleverde gebruiksinstructies.

Indien het Koffieapparaat voor teruglevering aan Real Fresh Coffee is bestemd, is de Wederpartij

verplicht om het Koffieapparaat, almede alle daarbij behorende bescheiden, behoudens normale

slijtage, in oorspronkelijke en gereinigde staat, binnen het overeengekomen tijdsbestek, weer voor

terugname daarvan door of namens Real Fresh Coffee, ter beschikking te stellen. De Wederpartij

verbeurt een boete ter grootte van de tweemaal de naar evenredigheid vastgestelde dagprijs van

het Koffieapparaat voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de Wederpartij in gebreke blijft met het

terugleveren van het Koffieapparaat, onverminderd het recht van Real Fresh Coffee om vergoeding te

vorderen van de eventueel extra gemaakte kosten en overige geleden schade. Indien het

Koffieapparaat, behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan Real Fresh Coffee wordt

teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de Overeenkomst ter beschikking van de Wederpartij

is gesteld, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle door Real Fresh Coffee gemaakte reparatie- en

herstelkosten, onverminderd het recht van Real Fresh Coffee om vergoeding van eventuele overige

schade te vorderen. Indien bij teruggave van het Koffieapparaat deze niet direct door Real Fresh Coffee

gecontroleerd wordt op schade, zal Real Fresh Coffee dit alsnog doen binnen 72 uur na de teruggave.

De schade in verband met eventueel geconstateerde gebreken van het Koffieapparaat waarvoor de

Wederpartij krachtens deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, komt voor rekening van de

Wederpartij.

De Wederpartij dient het Koffieapparaat, voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is

overgedragen, uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het

Koffieapparaat. De wijze van gebruik en opstelling van het Koffieapparaat zijn voor rekening en

risico van de Wederpartij.

De Wederpartij zal, voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen, als een goed

waarnemer voor het Koffieapparaat zorgdragen en tevens zorgdragen voor een passende en veilige

plaatsing van het Koffieapparaat. De Wederpartij is, voor zolang het eigendom daarvan niet aan

haar is overgedragen, te allen tijde verplicht Real Fresh Coffee dan wel een door haar gemachtigde de

vrije toegang te verschaffen tot de plaats waar het Koffieapparaat zich bevindt teneinde de toestand

van het Koffieapparaat te laten inspecteren.

Indien door Real Fresh Coffee aan de Wederpartij omtrent het gebruik van het Koffieapparaat

aanwijzingen worden verstrekt, is de Wederpartij gehouden deze aanwijzingen strikt in acht te

nemen.

Het is de Wederpartij, voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen, niet

toegestaan om het Koffieapparaat aan zaken te bevestigen door middel van spijkeren, schroeven

of anderszins, waardoor schade aan het Koffieapparaat ontstaat of kan ontstaan.

Het is de Wederpartij, voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen, niet

toegestaan het Koffieapparaat onder te verhuren of anderszins buiten de locatie waar het volgens

Overeenkomst is bestemd om te worden gebruikt, ter beschikking van derden te stellen.

Voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen, is gehele of gedeeltelijke afstand

of overdracht van gebruik van het Koffieapparaat om niet of onder bezwarende titel, of anderszins,

niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Wederpartij in de

verhouding tot Real Fresh Coffee in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van

diegene(n) aan wie de Wederpartij de feitelijke macht over het Koffieapparaat geheel of

gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.

Indien zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst een storing of gebrek in of aan het

Koffieapparaat voordoet, dient Wederpartij dit direct te melden aan Real Fresh Coffee. Het is de

Wederpartij niet toegestaan zelf gebreken of storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren

aan het Koffieapparaat voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen.

Tenzij de Wederpartij ten aanzien van de Overeenkomst in gebreke blijft, of de noodzaak voor

reparatie of vervanging voortvloeit uit aan de Wederpartij toe te rekenen misbruik, nalatigheid of

ongeluk, zal Real Fresh Coffee het Koffieapparaat, indien nodig, gedurende de eerste 12 maanden van

de Overeenkomst kosteloos voor de Wederpartij herstellen, dan wel, in het geval reparatie niet

mogelijk is, een vervangend Koffieapparaat leveren. Voor zolang het eigendom daarvan nog niet

aan haar is overgedragen, de eerste 12 maanden van de Overeenkomst zijn verstreken, doch nog

geen 36 maanden zijn verstreken, wordt vorenbedoeld herstel uitgevoerd tegen betaling van de

dan gebruikelijk door Real Fresh Coffee gehanteerde voorrijkosten. Na verstrijken van de eerste 36

maanden van de Overeenkomst, komen alle kosten van herstel en vervanging, alsook de

voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij, ook indien geen sprake is van noodzaak voor

reparatie of vervanging voortvloeiende uit aan de Wederpartij toe te rekenen misbruik, nalatigheid

of ongeluk.

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel en voor zolang het eigendom daarvan

niet aan haar is overgedragen, is de Wederpartij in geval van diefstal of verlies van, of schade aan

het Koffieapparaat verplicht hiervan terstond melding te doen aan Real Fresh Coffee. Tevens zal de

Wederpartij in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte

doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal, het verlies dan wel molestschade zich heeft

voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Real Fresh Coffee doen toekomen. Indien de

Wederpartij de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is zij, onverminderd het bepaalde

in het overige van deze algemene voorwaarden, gehouden tot vergoeding van alle schade aan Koffie

Bisogno die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het Koffieapparaat, is de

Wederpartij voor zolang het eigendom daarvan niet aan haar is overgedragen, verplicht de

dagwaarde van het Koffieapparaat te vergoeden, onverminderd het recht van Real Fresh Coffee om

vergoeding van de volledige geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 6. | VERKOOP: LEVERING VAN PRODUCTEN

Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten betreffende verkoop van Producten,

ook welke die in het kader van lease of verhuur periodiek worden geleverd.

De levering van Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Wederpartij

opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als

afleveradres.

Real Fresh Coffee behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de

eventuele bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in

artikel 4, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de

Consument in ontvangst is genomen.

Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment

dat de Producten door of namens haar in ontvangst zijn genomen.

Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te

weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en haar overige verplichtingen uit de

Overeenkomst na te komen.

Indien Real Fresh Coffee als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid extra

kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten

aanvullend voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

Real Fresh Coffee spant zich in de tussen Partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen

na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale

termijnen. Het verzuim van Real Fresh Coffee treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Koffie

Bisogno Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is

vermeld waarbinnen Real Fresh Coffee haar verplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan

na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

De Wederpartij is gehouden om een eventuele klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst

door Real Fresh Coffee, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van

de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Real Fresh Coffee mondeling kenbaar te maken en

vervolgens binnen twee werkdagen, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht

betrekking heeft, aan Real Fresh Coffee Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt

dat Real Fresh Coffee ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep

meer kan doen op enige tekortkoming van Real Fresh Coffee ter zake.

Ten aanzien van de levering door Real Fresh Coffee van Producten aan de Wederpartij, dient de

Wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en

de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of

hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst

beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Real Fresh Coffee.

Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare

of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Wederpartij van het

bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken,

Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Koffie

Bisogno te zijn ingediend.

In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen

beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de

Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door

de Consument ter zake bij Real Fresh Coffee is geklaagd.

Indien de Wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt,

vloeit er voor Real Fresh Coffee uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting

voort.

Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Real Fresh Coffee

bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de

weg staat.

ARTIKEL 9. | GARANTIE EN CONFORMITEIT BIJ PRODUCTVERKOOP

Real Fresh Coffee verstrekt uitsluitend garantie op de door haar geleverde Producten indien en voor

zover haar toeleverancier fabrieksgarantie met de Producten heeft meegeleverd, met dien

verstande dat een door Real Fresh Coffee, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan

de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een

consumentenkoop jegens Real Fresh Coffee kunnen doen gelden (non-conformiteit).

De eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van nonconformiteit) vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde Product het gevolg is van een

van na de levering van buiten komende oorzaak dan wel anderszins niet aan Real Fresh Coffee dan wel

haar toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen,

gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of

onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de

gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Real Fresh Coffee en het aanbrengen

van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met

voorafgaande Schriftelijke instemming van Real Fresh Coffee zijn uitgevoerd.

De Wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de

Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke

toestemming van Real Fresh Coffee worden geretourneerd.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

Real Fresh Coffee is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien

en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden

toegerekend.

Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn

Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst

te ontbinden.

Indien Real Fresh Coffee bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij

gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de

Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor

vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

Real Fresh Coffee is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen,

bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of

de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de

Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan

wel na het sluiten van de Overeenkomst Real Fresh Coffee ter kennis gekomen omstandigheden goede

grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming

van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te

schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de

Wederpartij Schriftelijk door Real Fresh Coffee in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een

redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen

en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd,

(voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke

Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen

waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Real Fresh Coffee

gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te

ontbinden. De Wederpartij is, in geval de Overeenkomst voorziet in de verhuur of lease van een

Koffieapparaat, in dergelijke gevallen verplicht onverwijld mededeling te doen van de gesloten

Overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of

onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.

De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het

door Real Fresh Coffee op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

De Wederpartij is verplicht de schade die Real Fresh Coffee ten gevolge van de opschorting of

ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

Indien Real Fresh Coffee de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op

de Wederpartij terstond opeisbaar en is Real Fresh Coffee, indien en voor zover de Overeenkomst

voorziet in de verhuur of lease van een (nog niet aan de Wederpartij in eigendom overgedragen)

Koffieapparaat, onverminderd haar overige rechten, bevoegd het Koffieapparaat onmiddellijk terug

te halen.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN & BETALINGEN

Het aanbod van Real Fresh Coffee vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren

en eventueel bijkomende kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een

vaste prijs, maandprijs, bezorgkosten en inschrijvings- en installatiekosten.

Indien de Overeenkomst betreffende verhuur of lease van een Koffieapparaat tevens voorziet in de

levering van koffiebonen tegen een bepaald maandtarief, kunnen Partijen overeenkomen de

hoeveelheid te leveren koffiebonen te wijzigen. In een voorkomend geval beïnvloedt dat de looptijd

van de Overeenkomst niet en wordt de maandprijs naar evenredigheid van de wijziging van de

hoeveelheid koffiebonen aangepast voor de resterende duur van de Overeenkomst.

Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is

Real Fresh Coffee gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij te vorderen,

met dien verstande dat Real Fresh Coffee een Consument in het kader van een consumentenkoop niet

zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de kooprijs.

Betaling dient te geschieden op (een van) de daartoe door Real Fresh Coffee aangewezen

betaalmethode(n), binnen de door Real Fresh Coffee vermelde of aangezegde termijn. In geval van

overboeking hanteert Real Fresh Coffee een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum,

maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.

In geval van betaling middels automatische incasso geldt dat indien de machtiging door de

Wederpartij wordt ingetrokken, dan wel een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden of

gestorneerd wordt, Real Fresh Coffee gerechtigd is om naar redelijkheid vast te stellen

administratiekosten aan de Wederpartij in rekening te brengen en de openstaande betaling,

inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen.

Real Fresh Coffee is gerechtigd de aan de Wederpartij te verstrekken facturen uitsluitend per e-mail

aan haar beschikbaar te stellen. Op voorafgaand verzoek van de Wederpartij, zal Real Fresh Coffee

facturen evenwel per post verstrekken.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in.

Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande

bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als

volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar

bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid

van Consument.

Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter

verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de

Wederpartij.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar

verstrekte gegevens. Voorts draagt de Wederpartij de schade veroorzaakt door een (andere)

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de

Overeenkomst voortvloeien, alsmede schade veroorzaakt door een andere omstandigheid die niet

aan Real Fresh Coffee kan worden toegerekend.

Real Fresh Coffee is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden

verlies, gederfde winst, letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Real Fresh Coffee is,

onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het

bepaalde in lid 3, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de

Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Real Fresh Coffee in de nakoming

van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden

verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te

vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering

van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend

verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor

vergoeding in aanmerking komt;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Real Fresh Coffee aan de

Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Real Fresh Coffee toegerekend

kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze

algemene voorwaarden.

De aansprakelijkheid van Real Fresh Coffee is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de

Overeenkomst, althans tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de

aansprakelijkheid van Real Fresh Coffee betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid

van Real Fresh Coffee nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op

grond van de door Real Fresh Coffee afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt

uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Real Fresh Coffee dat krachtens die

verzekering toepassing vindt.

In het kader van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is

toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De Wederpartij vrijwaart Real Fresh Coffee van eventuele aanspraken van derden, die in verband met

de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Koffie

Bisogno toerekenbaar is. Indien Real Fresh Coffee uit dien hoofde door derden mocht worden

aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Real Fresh Coffee zowel buiten als in rechte bij te staan

en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden.

Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Koffie

Bisogno, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan

de zijde van Real Fresh Coffee en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico

van de Wederpartij.

De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien

en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Real Fresh Coffee.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ VERKOOP

Alle door Real Fresh Coffee verkochte Producten blijven haar eigendom totdat de Wederpartij al haar

betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen,

te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Real Fresh Coffee hiervan

zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Real Fresh Coffee dan wel aan de door haar

aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het

eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Real Fresh Coffee is bij verzuim van de Wederpartij

gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke

kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

Als de Wederpartij, nadat de verkochte Producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen

heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de

Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door Real Fresh Coffee dienen,

onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de vermeende

gebreken of tekortkoming heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk (zoals

per e-mail) te worden ingediend bij Real Fresh Coffee.

Bij Real Fresh Coffee ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst

daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn

van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de

Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in

onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de

geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben

ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt,

wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van

Real Fresh Coffee aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te

nemen.